วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

พระยุคต้นพิมพ์ชายจีวรหนา ท่านพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี