วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ