วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ โมคคัลลาาน์-สารีบุตร