วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันมรณภาพของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบ ๑๔๕ ปี