วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๔ ก้นทอง เงิน นาค

พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๔ สร้างในวาระพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๙๔  
เนื้อสัมฤทธิ์เดช ก้นทอง เงิน นาค บรรจุเม็ดกริ่งเหล็กไหล ๑ ชุดมี ๓ องค์มอบให้กับผู้ทำบุญ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีเพียง ๑ ชุด