วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พุทธวจนะ

จากหนังสือ "พุทธวจนะในธรรมบท" แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก