วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นวันมรณภาพของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบ ๑๔๔ ปี