วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระพิมพ์พิเศษของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)