วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์