วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป