วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดเกศ๗ชั้นยุคต้น เนื้อดินผสมผง พระของท่านมีชั้นฐานที่ต่างกัน ซึ่งแฝงไว้ด้วยความหมายหรือคติธรรม เช่น ๓ชั้นหมายถึงไตรลักษณ์ ๕ชั้นหมายถึงขันษ์๕ ๗ชั้นหมายถึงโพชฌงค์๗ คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้มี๗อย่างคือ ๑.สติ ๒.ธัมมวิจยะ ๓.วิริย ๔.ปิติ ๕.ปัสสัทธิ (ความสงบกายใจ) ๖.สมาธิ ๗.อุเบกขา สิ่งที่ท่านทำไว้แฝงซึ่งคำสอนทั้งสิ้น