วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๔ ก้นตัน

พระชัยวัฒน์ก้นตัน ประจำรัชกาลที่ ๔ สร้างในวาระพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๙๔  ใต้ฐานมีอักขระยันต์ มะ อุ อะ 
ยินดีมอบให้กับผู้ทำบุญ ๔,๕๐๐ บาทจะได้ ๑ องค์ มีจำนวน ๕ องค์