วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระบูชาไม้แกะลงรักปิดทอง ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง หน้าตักประมาณ ๕ ซ.ม. ศิลปอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะพระอยู่ในอริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรที่วางอยู่บนพระเพลา ทอดพระเนตรลงต่ำ กิริยารับสัตตุผงด้วยบาตร ตามประวัติความเป็นมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง (คือข้าวตากที่ผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อน) ที่พ่อค้าสองพี่น้องถวายด้วยความเลื่อมใส เมื่อทรงทำภัตกิจเสร็จแล้ว พ่อค้าทั้งสองทูลขอถึง พระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งนับถือสูงสุดในชีวิต เพราะขณะนั้นยังไม่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้น จึงถือเป็นเทววาจิกอุบาสก นับเป็นอุบาสกคู่แรกของโลก.


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น